صفحه اصلی

 

لذت واقعی سوارکاری را با اسب راهوار (یورقه) تجربه نمایید ورزش بسیار لذت بخش و مفره..

راهوار حرکتی موزون و ریتمیک است که اسب باید آن را آموزش ببیند و راهوار زیبا بیشتر اسبهای پر خون می توانند انجام دهند درصورتی که یورتمه را هر اسبی می تواند انجام دهد .
یورتمه نوعی حرکت دو ضربه ای با دست و پای مخالف میباشد.
راهوار نوعی حرکت دو ضربه ای با دست و پای موافق میباشد.